Nowe przepisy – nowe fakty na dzień 06.05.2019 roku
 

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie nowymi kasami online chcemy przedstawić Państwu aktualny stan prawny (na dzień 06.05.2019 roku). Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku - pełną treść ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Poz. 675) znajdą Państwo TUTAJ.
Ustawa określa grupy podatników którzy są zobligowani do stosowania kas online:

  • od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

  • od dnia 1 lipca 2020 roku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

  • od dnia 1 stycznia 2021 roku do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Ustawa określa również nowe zasady stosowania zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas online (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł) które zostały przewidziane tylko dla kas online u podatników, którzy muszą wymieć dotychczas używane urządzenie.
Ustawa reguluje również istnienie na rynku kas z kopią papierową, których homologacje są ważne do 31 sierpnia 2019 roku natomiast dla kas z kopią elektroniczną jest to termin 31 grudnia 2022 roku.
W kasach z kopią papierową ustawa zabrania wymiany pamięci fiskalnych już od dnia wejścia jej w życie tj. od 1 maja 2019 roku.
Użytkownik kasy będzie miał obowiązek zapewnić połączenie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas i przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas wg. zadanego harmonogramu. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia:

  • czasowo - podatnik będzie zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

  • trwale - podatnik zobowiązany obowiązany, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, przesyłać dane z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych.


Centralne Repozytorium Kas będzie również nadawało automatycznie podczas procesu fiskalizacji numer ewidencyjny urządzenia.

W przypadku gdy podatnik nie podda w obowiązującym terminie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada w drodze decyzji na podatnika, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


W/w ustawa daje również delegację dla rozporządzeń niezbędnych do zamknięcia procesu legislacyjnego w sprawie kas online. Z dniem 1 maja weszły w życie poniższe:

  1. Rozporządzenie ministra finansówz dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące z roku 2010 i jest kolejnym dokumentem regulującym wejście w życie kas online.  Pełną treść rozporządzenia (Dz.U. Poz. 820) znajdą Państwo TUTAJ.

  2. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące z roku 2013 i jest kolejnym dokumentem regulującym wejście w życie kas online. Pełną treść rozporządzenia (Dz.U. Poz. 816) znajdą Państwo TUTAJ.

Nasza firma oferuje urządzenia fiskalne online, które posiadają ważne decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar i można je stosować.

DATECS WP-50DATECS WP-25DATECS WP-500

Kasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna online

Kasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna onlineKasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna online
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...