Nowe przepisy – nowe fakty na dzień 01.07.2018 roku

Dzień 01.01.2018 roku miał być przełomowym dniem dla fiskalizacji w Polsce, który miał wprowadzić kasy online. Ze względu na złożoność problemu i skomplikowany proces legislacyjny termin wprowadzenia nowych kas odsunął się w czasie.
Mając na uwadze duże zainteresowanie nowymi kasami online chcemy przedstawić Państwu aktualny stan prac nad rozporządzeniem technicznym.

DATECS-POLSKA bazując na dostępnym projekcie rozporządzenia, jak również doświadczeniu firmy DATECS z innych rynków (na których występują podobne rozwiązania) prowadzi intensywne prace związane z wdrożeniem nowych kas online na polski rynek.

22 czerwca 2018 roku zostało opublikowane długo wyczekiwane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, które weszło w życie z dniem 5 lipca 2018 roku. Od tego dnia można składać nowe kasy fiskalne online do homologacji. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z procesem homologacji pierwsze kasy fiskalne online mogą pojawić się pod koniec 2018 roku.

Drugim aktem prawnym dotyczącym kwestii kas rejestrujących jest ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, zgodnie z projektem, z kwietnia 2018 roku, użytkownik kasy będzie miał obowiązek zapewnić połączenie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas i przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia:
czasowo -podatnik będzie zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

  • trwale -podatnik zobowiązany obowiązany, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, przesyłać dane z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych.

Podatnicy, u których powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczną prowadzenie tej ewidencji w obowiązujących terminach, oraz w związku z tym zakupią kasy rejestrujące online nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, będą mogli odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tych kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zasada ta stosowana będzie również odpowiednio do podatników, którzy niezależnie od obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, rozpoczną prowadzenie tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do prowadzenia tej ewidencji.

W przypadku gdy podatnik nie podda w obowiązującym terminie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada w drodze decyzji na podatnika, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Po wejściu w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej w kasach z kopią papierową w związku z jej zapełnieniem.
Natomiast potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez:

  • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – maja zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. lub będą wydawane na okres wskazany w przepisach wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – mają zachować moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. lub będą wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.

Projekt reguluje również od kiedy określone grupy podatników będą miały obowiązek stosowanie kas online:

  • od dnia 1 stycznia 2019 roku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  • od dnia 1 stycznia 2019 roku sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • od dnia 1 stycznia 2020 roku do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach został notyfikowany przez Komisję Europejską. Według założeń Ministerstwa Finansów ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 października 2018 roku.

Do momentu obowiązywania nowych przepisów DATECS-POLSKA oferuje urządzenia fiskalne, które posiadają ważne decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar i będą mogły być sprzedawane do 2019 w przypadku kas z kopią papierową i do 2023 w przypadku kas z kopią elektroniczną.

Poniżej prezentujemy listę aktualnych modeli urządzeń fiskalnych oferowanych przez DATECS-POLSKA.
 


 

MALUCH E.KOMALUCH PLUSSEMI E.KOSEMI PLUS

Kasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna online

Kasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna onlineKasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna onlineKasy online, kasy z transmisją do repozytorium, kasa fiskalna online
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Czytaj więcej ...